ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅದಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತ ಗೂಂಡಾ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸೇರಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹಗರಣ

ಮದುಗಿರಿ ತಾ, ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ, ಬೇಡತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯಲ್ಲಿ ನೆಡೆದಿರುವ ಅನೇಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅದಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತ ಗೂಂಡಾ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸೇರಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹಗರಣ ನೆಡೆಸಿದ್ದು ನೂರಾರು ನಕಲಿ…

ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅದಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತ ಗೂಂಡಾ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸೇರಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹಗರಣ

Pin It on Pinterest